ОРАК Рисконт Склад - Допълнителни модули
EnglishBulgarian

ОРАК Рисконт Склад - Допълнителни модули

Допълнителни модули:

Модул 1.1. Фактуриране / Консигнация
Модул 1.2. Разплащания и разчети с клиенти и доставчици
Модул 1.3. Рецептурник производство
Модул 1.4. Обмен на данни между обекти
Модул 1.5. Управление на мобилна и разносна търговия
Модул 1.6. Експорт към счетоводство
Модул 1.7. Везни, печат на етикети и Data Port модул

Модул 1.1. Фактуриране / Консигнация:

Модулът за фактуриране и консигнация открива пред системата възможността за работа с фактурни и отчетни документи. Те допълват функционалността на системата и позволяват успоредно следене на стоковите и фактурните документи, както и връзките между тях, по коя стокова разписка има пусната фактура, кои редове от стоковата разписка са фактурирани и т.н.

Модулът за фактуриране и консигнация открива възможността за следене на фактурен склад към всяка фирма поотделно. За разлика от стоковите наличности, които се водят за всеки склад поотделно, фактурните наличности могат да се водят не само към склад, а и към фирма. И тъй като системата РИСКОНТ е многоскладова и многофирмена, на практика тя може да следи почти всичко, свързано с търговската дейност дори на големи холдингови дружества.

Освен наличностите, чрез използване на модула Фактуриране/Консигнация, вече могат да се следят и фактурните себестойности по метода на средно-претеглена цена за всеки склад и фирма. Това е много полезно, защото така много стриктно може да се следи не само дали дадена стока може да бъде фактурирана (ако има / няма наличност), но и на каква цена може да бъде фактурирана.

Този модул дава възможност освен това да се следят, отчитат, преоценят и връщат дадените и взетите консигнации, вече е възможно обслужването на документите чрез прихващане на съдържанието им, т.е ако трябва да отчетем консигнация или да пуснем фактура по стокова разписка, не е нужно да се пренаписва документа наново, трябва само да се посочи първичния документ и след зареждане на съдържанието му да се въведат корекции.

В логиката на работа с отчитането на консигнации е възможно, да трябва да се фактурира дадена стока, но нейните фактурни бройки да са се изчерпали. Тогава системата може да предложи фактурни заместители по определени критерии за тази стока, така че да може да се издаде документа на клинета.

Освен това този модул отключва сервизните функционалности по проверка на хронологичната себестойност и преизчисляването на  фактурните наличности и себестойности. Това е особено важно при работа с разбъркана хронология, при корекция на първични документи, доставки със задни дати, разпределяне на бонуси за период и др.


Модул 1.2. Разплащания и разчети с клиенти и доставчици:

Модулът за Разплащания и разчети с клиeнти и доставчици обслужва другия критичен документооборот за фирмата - финансовия. По този начин заедно със стоковия и фактурния се получава пълно управление и следене на основните бизнес потоци.

Модулът за Разплащания и разчети с клиeнти и доставчици, представлява касата на складовата програма. Освен, че в касата могат да се следят всички фирмени разходи и приходи, могат да се следят и финансовите взаимоотношения и състояние с доставчиците и клиентите. Всеки един стоков или фактурен документ издаден от или към партньор на системата се следи самостоятелно, т.е. системата знае кой клиент, по кой документ има задължения и съответно нашите задължения към доставчиците.

Модулът може да следи задълженията и като общи салда със съответния контрагент. Това е особенно важно, когато доставчиците са ни клиенти и обратно. Така могат да се получават касови или безкасови прихващания на задължения и да се следи само реалното салдо. В този модул се следят и отложените плащания на клиентите от ПОС системата и е ясно кой колко е пил и колко е платил.

Модулът поддържа и валутна каса, като по този начин плащанията и салдата могат да се следят по валути. Плащанията могат да бъдат по банков път, с чек или в брой. Към всяко плащане може да се посочи основание (от предварително дефинирана номенклатура), което прави структурирането на справките много по-удобно.

Не на последно място, модулът за разплащания следи наличността на касата на всеки оператор поотделно и предлага функции по прехвърляне на касови наличности от една каса в друга. Така може да се управляват финансовите потоци, като всички пари, постъпили в касите през деня, се отчитат на управителя, а той от своя страна отчита своята каса на собственика.

Модулът предлага и датайлни справки за всички операции, поддържа печат на ПКО и РКО на матричен принтер.


Модул 1.3. Рецептурник производство:

Модул  Рецептурник Производство съдържа в себе си функционалностите по управление на разходни норми, преобразуване на суровини в продукти по текущи разходни норми. Модулът поддържа както номенклатурното управление на рецептите и разходните норми и свързаните с тях фири, нето и бруто количества, така и операциите по трансформиране на суровини в продукти и обратно - Производство и Разглобяване.

Важна характеристика е коректното водене на себестойностите както при производството, така и при разглобяването на продуктите. За нуждите на коректните себестойности към модула се включват и сервизните операции по "преизчисляване на разхода на стоки по текущи разходни норми".

  • ако бъде открита некоректно въведена рецепта, след коригирането и се преизчислява цялото производство свързано с тази рецепта, "Преизчисляване на вложено в продукция"
  • ако бъде открита некоректна стока или количество в множество рецепти, след коригирането им могат да се преизчислят само тези рецепти, където участва сгрешеният артикул.

Модулът има настройки при продажба на продукти, за които няма наличности, но има разходна норма, автоматично да произведе продаваните продукти по тяхната разходна норма. По този начин успоредно с продажбата се генерира производствен протокол с количествата и стойностите на суровините и крайният продукт.

Операцията Разглобяване също е съществена част от този модул. Благодарение на нея могат да се “разфасоват” продукти (например трупно месо) и по зададената разходна норма системата ще заприходи “разфасованите” части по съответните количества и ценово пропорционална себестойност.


Модул 1.4. Обмен на данни между обекти:

Модулът Обмен на данни между обекти позволява синхронизирането на данните между различни отдалечени обекти. Модулът има вградени клиенти за електранна поща за получаване и изпращане на данни, както и механизми за следене на промените в различните системи.

Модулът прехвърля съдържанието на всички номенклатури и първични документи, като по този начин гарантира идентична резултатна информация във всички сихнронизирани системи. Синхронизацията на данните може да бъде пълна - тогава се пренасят всички документи от една система до друга, или частична - тогава се пренасят само данните свързани  с получателя на информацията. Така се получава лесно управление на потока от информация в разгърнатата структура от звена и обекти, които трябва да споделят обща и частна информация.

Модулът позволява и синхронизация с външни системи (софтуерни системи на други фирми и бази данни), чрез вградена система за извличане и обработка на данни. Модулът може да бъде настройван да се включва и автоматично в определени часове, така че ако има по-обемна синхронизация, тя да се извърши в ненатоварено за потребителя и системата време.


Модул 1.5. Управление на мобилна и разносна търговия:

Модулът Управление на мобилна и разносна търговия представлява складова функционалност на разносната търговия. Тя позволява управлението на неограничен брой мобилни единици - бусове. Тези мобилни единици представялват фирмени складове и се обслужват по аналогичните за системата функционалности и менюта. Този модул кореспондира със заредения на всяко палм мобилно устройство 'ОРАК Палм ПОС'  модул и по този начин позволява синхронизирането на данните между мобилните складове и централния складов компютър.

Чрез този модул могат да се указват, следят и управляват наличностите, продажбите, разплащанията, заявките дори и маршрутите на мобилните складове. От този модул се задават ценовата листа с която ще се продава, както и отстъпките за всеки един клиент за общо салдо и по групи.


Модул 1.6. Експорт към счетоводство:

Експортът към счетоводство е допълнителен модул, позволяващ обработването, подредбата и извличането на данни към счетоводни системи. За да се прехвърлят данни към външна счетоводстводна програма, трябва съответната програма да поддържа импортиране на счетоводни файлове от други системи. Форматът и съдържанието на извлечената информация се настройва допълнително заедно със счетоводителя, обслужващ фирмата. В момента модулът поддържа най-разпространените счетоводни системи в България, а предлага и интеграция със ERP системи като Navision и SAP и др.


Модул 1.7. Везни, печат на етикети и Data Port модул:

Модулът предлага връзка и синхронизация на данни с електронни везни. Това позволява да се зареждат данни в електронни везни, така че при тегленето на стоките и разпечатването на етикетите, данните да бъдат разчетени от ПОС ситемата през време на продажбата. Модулът поддържа зареждането на данни на най-разпространените електронни везни в България - Digi, Bizerba, Daisy, Datecs и др. Въпреки това за успешна интеграцията със всяка една везна, тя трябва да поддържа стандартните комуникационни средства и протоколи. Възможно е да има модели на фирмите производителки на електронни везни, които да не могат да бъдат управлявани по този начин.

Модулът дава възможност и за управлението на печата на етикети през системата. Печатът на етикети е възможен, както през специализирани етикиращи принтери, така и през стандартен Windows управляван принтер. Модулът има собствена система за създаване на външния вид на етикети за печат през Windows принтери, така че може да се ползва независимо от специализираните устройства. Изборът на стоки за печат на етикети е гъвкаво организиран - за печат могат да бъдат изпратени стоки с променени цени, имена, характеристики, стоки участващи в определени документи или върху които има активиран протокол за преоценка на цените и др.

Модулът дава възможност за ползване на специфична за системата отворена информационна среда, чрез която могат да се използват комбинирани данни при пускане на документи, обработка на файлове и др. Средата е доста гъвкава и настройваема и в някой случай предлага единствения начин за изпълнението на сложно организационно решение.

 

Контакти

Имате въпроси за решенията на Орак?

Ще се радваме да Ви помогнем!

Моля свържете се с нас на:

☏ 0700 11 234

marketing@orakgroup.com

nap22

Downloads

Изтеглете брошура